Quản trị Tài chính – Financial Management – Học viện Doanh nhân MVV Academy

Quản trị Tài chính - Financial Management

Quản trị Tài chính - Financial Management
Trần Xuân Nam

Tiến sỹ Đại học Oxford

Giới thiệu

Khóa học Quản trị Tài chính – Financial Management sẽ giúp học viên hiểu được những vấn đề về tài chính trong doanh nghiệp, có thể hiểu và đánh giá báo cáo tài chính và cách thức quản trị tài chính trong doanh nghiệp như lập ngân sách, dự báo, cách thức quản lý tiền mặt và các khoản phải thu...

Quản trị Tài chính là một học phần nằm trong chương trình huấn luyện Quản trị Kinh doanh Thông minh - iCEO.

Đối tượng nên tham gia khóa học

• Nguồn cán bộ chiến lược

• CEO các công ty nhỏ và vừa

• Quản lý tài chính

Lợi ích của khóa học

• Hiểu được tài chính trong doanh nghiệp

• Hiểu và đánh giá báo cáo tài chính

• Hiểu về cách thức quản trị tài chính trong doanh nghiệp

Chương trình học

Khóa học là 1 học phần trong chương trình huấn luyện iCEO.

1. GIỚI THIỆU VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

1. Vai trò và môi trường của quản trị tài chính

2. Phân tích các báo cáo tài chính

3. Lập ngân sách tổng thể

2. CÁC KHÁI NIỆM TÀI CHÍNH QUAN TRỌNG

4. Giá trị thời gian của tiền

5. Rủi ro và lãi

6. Chi phí vốn

3. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ DÀI HẠN

7. Các dòng tiền của dự án đầu tư

8. Các kỹ thuật đánh giá, lựa chọn các dự án đầu tư

4. CÁC QUYẾT ĐỊNH TÀI CHÍNH DÀI HẠN

9. Đòn bẩy, cấu trúc vốn và chính sách cổ tức

10. Tỷ lệ lãi tiền vay và định giá trái phiếu

11. Định giá và phát hành cổ phiếu

12. Mua bán sáp nhập

5. CÁC QUYẾT ĐỊNH TÀI CHÍNH NGẮN HẠN

13. Quản trị tài sản ngắn hạn và nợ ngắn hạn

Hình ảnh khóa học

Thông tin khóa học

Địa điểm Khai giảng Ngày học trên lớp Giờ học

HỌC PHÍ

8,800,000 VNĐ

EARLY BIRD / HỌC VIÊN CŨ

7,920,000 VNĐ

ĐĂNG KÝ 3 NGƯỜI

7,480,000 VNĐ

ĐĂNG KÝ NGAY