Giải pháp phòng chống cúm tuýp mới cho doanh nghiệp – nCoV 2019 – Học viện Doanh nhân MVV Academy

Giải pháp phòng chống cúm tuýp mới cho doanh nghiệp - nCoV 2019

Feb 05, 2020

Để phòng chống hiệu quả cúm tuýp mới 2019-nCoV, doanh nghiệp cần phải:

- Chủ động xây dựng kế hoạch và giải pháp. Xây dựng hệ thống quản lý

- Việc phòng chống lây nhiễm phải được thực hiện ở nhiều cấp

- Phòng chống lây nhiễm và tiếp tục kinh doanh sản xuất phải đảm bảo sự cân bằng

- Ban lãnh đạo phải tiên phong trong việc duy trì nhận thức của nhân viên

- Nhân viên cũng phải tự nâng cao ý thức

- Xây dựng mạng lưới và cơ chế để có được các thông tin chính xác kịp thời

XEM GIẢI PHÁP CHI TIẾT Ở VIDEO SAU