Video hướng dẫn: Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Liên Tục trong giai đoạn khủng hoảng Virus Corona – Học viện Doanh nhân MVV Academy

Video hướng dẫn: Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Liên Tục trong giai đoạn khủng hoảng Virus Corona

Feb 27, 2020

Mục tiêu của hướng dẫn này là giúp các doanh nghiệp lập kế hoạch kinh doanh liên tục để đáp ứng trong giai đoạn virus corona chủng mới (Covid-19). Nó bao gồm các hoạt động kinh doanh quan trọng sau đây:

a. Quản trị nhân sự

b. Quy trình và chức năng kinh doanh

c. Quản lý nhà cung cấp và khách hàng

d. Truyền thông, cả bên trong và bên ngoài

Hướng dẫn này giúp các công ty với những điều sau đây:

a. Giảm thiểu rủi ro về sức khỏe cho nhân viên

b. Giảm thiểu rủi ro của cơ sở trở thành một điểm truyền dịch

c. Đảm bảo có kế hoạch tại chỗ nếu nhân viên bị trong diện cách ly hoặc bị nhiễm bệnh

d. Đảm bảo những phương án dự phòng với nhà cung cấp và khách hàng để hoạt động kinh doanh có thể tiếp tục

Xem Video hướng dẫn: Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Liên Tục trong giai đoạn khủng hoảng Virus Corona